Samenstelling bestuur 2019

De lijntjes binnen onze vereniging zijn vaak kort. Heel handig om iets snel te regelen, maar vaak lastig om uit te leggen aan anderen.  Om het toch begrijpelijk te houden hebben we onderstaand schema opgesteld.bestuurssamenstelling 2019

Met het in functie benoemen van de voorzitter, secretaris en penningmeester stonden de taken van respectievelijk Harm, Ciska en Marte al vast. Voor het vaststellen van de taken van de overige vier leden is gekeken naar de drie pijlers die enkele jaren geleden zijn vastgesteld. Dit zijn opleiden, preventie en verenigingsactiviteiten.

Joost neemt de pijler opleidingen voor zijn rekening en wordt hiermee de schakel tussen de verschillende commissies op dit gebeid. Ook wordt hij voor deze commissies het eerste aanspreekpunt.

De voormalige pijler preventie dopen we om tot ‘toezicht & hulpverlening’ en wordt verzorgd door Marit. Zij vormt de schakel tussen enerzijds onze eigen commissies en anderzijds de regionale en nationale samenwerkingsverbanden op dit gebied.

De derde pijler was beperkt tot verenigingsactiviteiten. Deze pijler verruimen we naar ‘vereniging’ en heeft als doel onze vereniging nog mooier te maken dan zij als is. Ronald en Anita pakken deze pijler samen op. Ronald zal zich binnen deze taak focussen op de promotie van de vereniging. Ook zal hij een schakelfunctie gaan innemen tussen enkele commissies. Al moeten deze nog wel verder opgezet en bemand worden.
Anita gaat zich binnen deze pijler richten op het opleidingscentrum en zal samen met een commissie bekijken wat we kunnen bereiken op dit gebied. Daarnaast zal zij voor de jeugd- en activiteitencommissie het aanspreekpunt zijn voor de te organiseren activiteiten.

bestuurssamenstelling 2019