Gedragsregels begeleiders

Het NOC*NSF kent een aantal gedragsregels. Deze gedragsregels zijn erop gericht de kans op

ongewenst gedrag tussen begeleider en pupil te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor

het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze gedragsregels zijn door

Reddingsbrigades Nederland onderschreven en zijn door middel van het lidmaatschap bij de GRB of

een andere sportvereniging automatisch van toepassing op iedereen die een begeleidersfunctie

vervult. Door deze constructie zijn de gedragsregels van toepassing op alle begeleiders binnen onze

vereniging.

Indien er iemand incidenteel een begeleidersfunctie vervult die niet lid is van de GRB zullen deze

gedragsregels nog apart ondertekend worden. Op deze manier valt desbetreffende persoon ook

onder het tuchtrecht van het NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich

veilig voelt.

 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn

waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is

voor het gezamenlijk gestelde doel.

 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie

tegenover de sporter.

 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot

zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de

begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal

ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van

geslachtsdelen, billen en borsten.

 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met

respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de

kleedkamer of de hotelkamer.

 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik

als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de

(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties

samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke

bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning

of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel

afgesproken honorering staan.

 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij

de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze

regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

 •  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.